จานรับสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา
Portable Antenna
 
ณัฎฐกา หอมทรัพย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 02-942-8555

อุปกรณ์ที่ใช้

1. ร่มกันแดด 1 คัน
2. Low Noise Block Down Converter and Feed (LNBF) 1 อัน

3. สายเคเบิล RG-6 หัวแบบ F-Type (หรือขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างตัวจานกับตัวรับสัญญาณ)

10 เมตร
4. อลูมิเนียมเทป 1 ม้วน (50 เมตร)
5. กางยางกระป๋องเล็ก 1 กระป๋อง
6. แผ่นเหล็กที่เจาะรูแล้วและน็อดยึด 2 แผ่น
7. โครงเหล็กที่ใช้เป็นฐานยึดตัวร่ม

ขั้นตอนการทำ
    1. หาเลือกซื้อร่มที่นิยมใช้ในสนามกอล์ฟเพราะว่าลักษณะของส่วนโค้งของก้านร่มจะมีความพอเหมาะตาม
       การพาราโบลา
                      Y2 = 4FX โดยที่ F = ระยะโฟกัส
       ในที่นี้เราต้องการทำจานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ระยะโฟกัสจะเท่ากับ 40 เซนติเมตรจากยอดร่มด้านใน ถ้าจะให้แน่ใจว่าก้านร่มมีส่วนโค้งที่เหมาะสมหรือให้ทำการวาดกราฟตามสมการข้างบนลงบนกระดาษแข็งแล้วนำไปวัดกับร่มที่เราเลือกซื้อ ถ้าส่วนโค้งที่ได้ไม่ใกล้เคียงกับที่คำนวณจะทำให้การรวมคลื่นที่จุดโฟกัสได้ไม่ดี ทำให้สัญญาณที่รับได้อ่อนลงไป ซึ่งจะทำให้การรับสัญญาณได้ไม่ดี
    2. กางร่มแล้ววัดระยะจากสลักที่ทำหน้าที่ดันก้านร่มให้มีความยาวเท่ากับ 10 เซนติเมตร แล้วตัดก้านร่มที่เหลือออกเพื่อใช้ในการยึดแกนเหล็กของตัวLNBF แล้วติดแผ่นอลูมินียมเทปโดยทากาวยางเพิ่มเพื่อให้มั่นใจว่าจะติดแน่นและทนทาน ติดแผ่นอลูมิเนียมจนได้จานร่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร หรือประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่ของร่ม ดูรูปด้านบนประกอบ
    3. ดัดแผ่นเหล็ก 2 แผ่นดังรูป ปลายข้างหนึ่งยึดแกนร่ม ส่วนปลายบนยึดกับ LNBF วัดระยะให้ขอบล่าง LNBF สูงจากยอดร่มด้าน 40 เซนติเมตร แล้วยึดแผ่นเหล็กเพื่อให้ LNBF อยู่ตรงกลางของแกนร่มพอดี ดังแสดงในรูปข้างล่างนี้

    4. ทำฐานที่ยึดตัวร่ม โดยที่ฐานจะทำในลักษณะใดก็ได้ แต่ต้องสามารถทำให้ตัวจานร่มเงยได้ตั้งแต่ 0 องศา ถึง ไม่น้อยกว่า 70 องศา เพราะเราต้องการรับสัญญาณจากดาวเทียมไทยคม3 ในย่านความถี่ Ku-Band (12.250 GHz - 12.750 GHz) ดาวเทียมไทยคม 3 อยู่ที่ตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ดังนั้น ถ้าอยู่ที่กรุงเทพฯ จานรับสัญญาณของเราต้องทำมุมเงยจากพื้น (Elevation Angle) 59.8 องศา และทำมุมกวาด (Azimuth Angle) 239.6 องศาจากทิศเหนือ แต่ถ้าอยู่ในจังหวัดอื่นๆสามารถดูข้อมูลได้จาก website ของ Thaicom ที่ http://tcns.thaicom.net/VAZEL.asp ในการวิจัยนี้ใช้เหล็กกล่องวงกลมสองวงและมีจุดยึดที่สามารถหมุนยกได้เพื่อทำมุมเงยให้คงที่ตามต้องการ