เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ
 
มนตรี ค้ำชู
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 0-2910-9445