เว็บเพจข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2551
สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
จำนวนผลงานที่นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยฯ
จำนวนอาจารย์ประจำและบุคลากรวิจัยที่ได้รับทุนทำวิจัย และงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Referred Journal ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ