ด้านบน (ต่อ)
นิทรรศการวิชาการ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีของอาจารย์ นักวิจัย และนิสิต มก.

 วิทยาลัยเทคนิคการสัตว์แพทย์
 1. การศึกษายาแอมบอกชี่ชิลลลินไตรชัยเดรท การดูดของยาและระยะปลอดยา
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา
 1. จินตคณิต ลูกคิดจินตนาการ
 2. งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 3. เธอสั่งฉันทำ (Order with Voice)
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 1. การตรวจประเมินและรับรอง EUREPGAP, เกษตรอินทรีย์ที่เป็นมาตรฐานสากล
 2. ธนาคารพันธุกรรม 50 ปี แห่งการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. อุทยานอ้อย
 4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสู่ประชาชน
 5. แกสโครมาโตรกราฟฟี่ในการตรวจสอบคุณภาพอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม
 6. เปิดโลกสิ่งมีชีวิตผ่านเลนส์กล้องจุลทรรศอีเลคตรอน
 7. สารพัดบวบ