ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา
สวพ-พ-1(1) รายงานขออนุมัติการจัดซื้อ/จ้างครุภัณฑ์โดยวิธีตกลงราคา
     
ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีสอบราคา
สวพ-พ-2 รายงานขออนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีสอบราคา
สวพ-พ-3 รายงานขออนุมัติดำเนินการสอบราคาจ้าง (สิ่งก่อสร้าง)
     
ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ครุัภัณฑ์โดยวิธีพิเศษ
สวพ-พ-4(1) รายงานขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษ
สวพ-พ-4(2) ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษ
สวพ-พ-4(3) รายงานขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างสิ่งก่อสร้างโดยวิธีพิเศษ
สวพ-พ-4(4) ขออนุมัติจัดจ้างสิ่งก่อสร้างโดยวิธีพิเศษ