แผนที่เทคโนโลยีพลังงานและสิทธิบัตรนานาชาติ 50 ล้านเรื่อง
สืบค้นฟรี ผลิตสินค้าได้ ต่อยอดได้
Patent Mapping of Energy Technology and 50 International Patent Information
for Free Industrial Technology Searching, Production and
Progressive Thinking

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์, พรวิสาข์ บุญยงค์, กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, ปรียชาติ จันทโชติ และนิศากร วรวุฒิยานันท์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยสร้างสำนึกและพัฒนาประโยชน์จากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา (สสวพ.) สกว.

          เอกสารสิทธิบัตร เป็นทรัพย์สินอุตสาหกรรม ที่ได้เปิดเผยรายละเอียดกรรมวิธีการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด ทุกสาขา ทั่วโลก เป็นคลังเทคโนโลยีสำคัญของโลกที่ได้สะสมมานานหลายร้อยปี โอกาสสำคัญคือเราสามารถสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ หลายสิบประเทศ จำนวนกว่า 50 ล้านรายการได้ฟรี โดยได้จัดทำเว็บไซต์ต่อยอด www.toryod.com แนะนำการสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรประเทศต่างๆ ได้แก่ จากฐานข้อมูล worldwide ของสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปที่ http://gb.espacenet.com และโอกาสการพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดด คือ สามารถนำเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรที่ไม่ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยมาใช้ผลิตสินค้าและหรือจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศตามข้อตกลงอนุสัญญาปารีส เพราะเป็นสิทธิสาธารณะอันเป็นผลจากการที่ระบบสิทธิบัตรได้ออกแบบมาเพื่อให้คนส่วนใหญ่ในสังคมโลกได้ประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดดเราสามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์เอกสารสิทธิบัตร เพื่อทำแผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping) โดยนำเอกสารสิทธิบัตรที่ได้ Download มาทำการวิเคราะห์เทคโนโลยีของคู่แข่งขันและหาช่องว่างของเทคโนโลยี ทำให้เห็นโอกาสและประหยัด เวลาในการคิด ส่งผลให้สามารถพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ได้ทดสอบ แนะนำและเผยแพร่การใช้งานโปรแกรมดาวน์โลดข้อมูลเอกสารสิทธิบัตรที่ใช้งานได้ดี ได้แก่ Patent Hunter, IP-Discover, Patent Browser ทดสอบและแนะนำส่งเสริมเผยแพร่โปรแกรมจัดทำแผนที่สิทธิบัตรที่ใช้วิเคราะห์แนวโน้มทิศทางของ เทคโนโลยีและหาช่องว่างของเทคโนโลยี ได้แก่ โปรแกรม INAS และ Matheo Patent รวมทั้งได้แนะนำส่งเสริมเผยแพร่การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสิทธิบัตรและการใช้ Patent software อย่างกว้างขวางผ่านสื่อต่างๆ

           จากปัญหาการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมันโลก ส่งผลให้การค้นคว้าและวิจัยเพื่อการพัฒนาศาสตร์นี้เข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะพลังงานทดแทนที่กำลังได้รับความสนใจอย่างยิ่ง แผนที่สิทธิบัตรพลังงานนี้จะสนับสนุนการวิเคราะห?และประมวลผลข?อมูลเอกสารสิทธิบัตรเกี่ยวกับเทค โนโลยีพลังงาน ทำให้เห็นแนวโน?มและความสัมพันธ?ของเทคโนโลยี และค?นหาช?องว?างของเทคโนโลยีที่ยังไม?มีการประดิษฐ?ใดเกิดขึ้น เพื่อเป?นแนวทางให?เกิดแนวคิดใหม?สําหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานโดยเฉพาะพลังงานทดแทน สร้างผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพทันสมัยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้