การจัดการองค์ความรู้ด้านหญ้าแฝกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Management Information Systems on Vetiver Grass of Kasetsart University

       
            
          โครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านหญ้าแฝก จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสามารถเชื่อมโยงคลังข้อมูล      ด้านหญ้าแฝกกับเครือข่ายต่างๆ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลหญ้าแฝก ฐานข้อมูลนักวิจัยด้านหญ้าแฝก ประมวลพระราชดำรัส และพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริในโอกาสต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล    อดุลยเดชฯ นานาสาระเรื่องหญ้าแฝก รวมเว็บไซด์ที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องด้านหญ้าแฝกกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่ผู้สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คลังข้อมูลความรู้จากผลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สามารถสืบค้นข้อมูล และแสดงรายละเอียด บทคัดย่อและเนื้อหางานวิจัย เช่น งานวิจัยพันธุ์หญ้าแฝก งานวิจัยด้านการเขตกรรม งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม งานวิจัยการใช้แฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานวิจัยการปลูกแฝกร่วมกับพืชเกษตร และการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกด้านอื่นๆ เป็นต้น ระบบคลังความรู้ด้านหญ้าแฝกนี้สามารถเรียนรู้วิธีการใช้เว็บไซด์นี้ได้อย่างง่ายๆ โดยผ่านทาง URL  ที่  http://kubag.lib.ku.ac.th/vetiver/

      

  
คณะผู้วิจัย :
ฉลองชัย แบบประเสริฐ1 อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ2  กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์3   วิยดา จงรวมกลาง3 นวลปรางค์ ไชยตะขบ3
วันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย4 และ วราภรณ์ ทับชู4
หน่วยงาน :
1 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร  2 สำนักหอสมุด
3 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่ง มก.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์