การปลูกกระเจี๊ยบแดง
Rosell  in  Pakchong  Resarch  Station

       
        กระเจี๊ยบแดงมีชื่อวิทยาศาสตร์  Hibiscus sabdariffa L  หรือชื่ออื่น ๆ  เช่น  กระเจี๊ยบ  กระเจี๊ยบเปรี้ยว (ภาคกลาง)  ผักเก็งเค็ง  ส้มเก็งเค็ง  ส้มตะเลงเครง  เป็นพืชอยู่ในวงศ์  Malvaceae  หรือชื่อสามัญ  Rosell  กระเจี๊ยบแดงเป็นกึ่งร้อนหรือเขตร้อน  มีกำเนิดในเอเชียใต้  เจริญเติบโตได้ในดินทุกชนิดเป็นพืชวันสั้น  ต้องการช่วงแสง  13  ชั่วโมงในช่วงแรก  4 – 5  เดือนของการเจริญเติบโตเพื่อป้องกันการออกดอกก่อน  กระเจี๊ยบแดงสามารถปลูกได้โดยใช้เมล็ดระยะปลูกที่เหมาะสม  100x75  เซนติเมตร  วันปลูกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  ผลผลิตลดลงไปตามวันปลูกช่วงเดือนที่เหมาะสมเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  ให้ผลผลิตกลีบแห้ง  ประมาณ  180 – 200  กิโลกรัม / ไร่  โดยการเก็บผลกระเจี๊ยบแดงแล้วกระทุ้งเอาแคปซูลที่มีเมล็ดอยู่ภายในออก  แล้วนำเอากลีบสดไปตากแห้งให้เวลา  5 – 7  วัน  จนแห้งสนิทนำมาบรรจุถุงจำหน่ายต่อไป  ประโยชน์ของกระเจี๊ยบแดงสามารถนำมาทำแยม  กระเจี๊ยบแช่อิ่ม  หรือกลีบแห้ง  นำมาต้มเป็นน้ำกระเจี๊ยบแดง  มีสรรพคุณช่วยลดความดัน  เป็นยาขับปัสสาวะ

 

  
คณะผู้วิจัย :
องอาจ  หาญชาญเลิศ  รักเกียรติ  ชอบเกื้อ  เรืองศักดิ์  กมขุนทด กัลยาณี  สุวิทวัส  และ ขวัญหทัย  ทนงจิตร
หน่วยงาน :
สถานีวิจัยปากช่อง  สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร  044-311796  โทรสาร  044-313797