การใช้กากมันสำปะหลังแห้งเป็นอาหารสัตว์

                    กากแป้งมันสำปะหลังเป็นวัสดุเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลังและโรงงานผลิตฟรุคโตสและสารให้ความหวาน โดยปกติกากแป้งมันสำปะหลังที่ออกจากโรงงานจะมีลักษณะเปียก ความชื้นประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ และมีการใช้กากแป้งมันสำปะหลังเปียกนี้เป็นอาหารสัตว์ อาทิ อาหารโค,กระบือ และปลา แต่กากแป้งมันสำปะหลังที่ตากแห้งและใช้เป็นวัสดุเจือปนผสมกับมันเส้นบดหรือมันอัดเม็ด ทำให้มันเส้นบดและมันอัดเม็ดมีคุณภาพต่ำลง อย่างไรก็ตามกากมันสำปะหลังก็ยังคงมีคุณค่าทางอาหารเหลืออยู่โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรทที่ย่อยง่าย (NFE) ประมาณ 65-70 เปอร์เซ็นต์ สามารถนำมาใช้ในเชิงอาหารสัตว์ได้โดยตรง

คุณค่าทางโภชนะของกากแป้งมันสำปะหลังแห้ง

วัตถุแห้ง 88.73 เปอร์เซ็นต์
เถ้า 3.64 เปอร์เซ็นต์
โปรตีน 1.83 เปอร์เซ็นต์
แคลเซี่ยม 0.60 เปอร์เซ็นต์
เยื่อใย 10 เปอร์เซ็นต์
ฟอสฟอรัส 0.36 เปอร์เซ็นต์
ไขมัน 0.48 เปอร์เซ็นต์

          มีค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้( สุกร) 3,027 กิโลแคลลอรี่/กก. และ ยอดโภชนะย่อยได้ (TDN)
65-70 เปอร์เซ็นต์

           แม้ว่ากากแป้งมันสำปะหลังมีระดับเยื่อใยสูง แต่ยังคงมีปริมาณแป้งหลงเหลืออยู่ค่อนข้างมาก กากแป้งมันสำปะหลังแห้งจึงเหมาะกับสูตรอาหารสัตว์ที่ต้องการเยื่อใยสูง เช่น อาหารโค-กระบือ, อาหารสุกรแม่อุ้มท้อง และสุกรขุน

การใช้กากแป้งมันสำปะหลังแห้งเป็นอาหารสัตว์

สุกร

         - สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารแม่สุกรอุ้มท้องได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์
         - สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารสุกรขุน 15 เปอร์เซ็นต์

โค-กระบือ

         - สามารถใช้กากมันสำปะหลังแห้งในสูตรอาหารผสมสำเสร็จ (TMR) ระดับ 10-30 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับระดับโปรตีนและยอดโภชนะย่อยได้ที่สัตว์ต้องการ

 

สมิต ยิ้มมงคล สุกัญญา จัตตุพรพงษ์
ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 034-352-035